“Mor Yaka”nın Z Planı Hazır

Mesleğinizden mi gelir elde edeceksiniz, yoksa?…

Gelecekte; “İnsanlar için pek çok yeni meslek ortaya çıksa da ‘işlevsiz’ bir sınıfın doğmasına tanıklık edebiliriz. Eşzamanlı bir şekilde hem yüksek işsizlik oranı hem de nitelikli işçi eksikliğinin yaşandığı iki yönlü bir belayla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Çoğu insan, 19.yüzyılda at arabası sürücüsüyken taksi şoförlüğü yapmaya başlayanların değil, 19.yüzyılda büyük bir hızla iş sahasının bütünüyle dışına atılan atların kaderini paylaşabilir.” demişti Yuval Noah Harari bundan tam 2 yıl önce çıkardığı 21.Yüzyıl için 21 Ders adlı kitabında.

İşlevsiz bir sınıf doğduğunda ne olacak peki?

İnsanlar için “temel yaşam geliri”! (UBI=universal basic income) Ütopya olarak görülüyor olsa da, bir çok ülkede denendi. Hatta seçim argümanı olarak da kullanıldı. En son California merkezli girişim inkübatörü Y Combinator, UBI’nin uygulanabilirliği konusundaki araştırmaları finanse etmek istediğini açıklamıştı.

Teknoloji, her zaman insanların koruması olacağını düşündüğümüz alanlara gerçekten dokunuyor. Muhtemelen çok hızlı bir şekilde pek çok iş ortadan kaybolacak ve bu kitlesel işsizliğe yol açmasa bile, otomasyon ve teknolojinin işgücü piyasasında büyük bir değişime yol açacak ve insanların yeni işler ve yeni beceriler bulmak zorunda kalacağı anlamına geliyor diyor Guardian.

Harari’nin kitabı çıkarmasından bu yana kadarki süreçte teknolojinin gidişatı, yapılan araştırma ve anketler Harari’nin öngörüsünü doğrular nitelikte. En azından at arabası sürücülerininki gibi bir adaptasyon yaşayabilmek için yapmamız gereken neler var, bugünden tespit edebilmemiz çok kritik. Teknolojik gelişmeleri, dünya devlerinin hamlelerini, global araştırmaları iyi okuyalım. Dünya Ekonomik Forumu, Ekim 2020’de yayınladığı Mesleklerin Geleceği Raporu’nda en çok ve en az rağbet gören 20 mesleği açıkladı:

Mesleklerin Geleceği Anketi 2020, Dünya Ekonomik Forumu

Tablonun sağındaki operasyonel, kuralları baştan belirlenmiş ve sıklıkla değişmeyen rutin işleri içeren meslekler; ilk etapta teknolojik gelişmelerin sunduğu otomasyonlarla daha küçük kadrolarla icra edilebilecek, sonrasında ise yerini tamamen robotlara, yani yapay zekâya bırakacak. Bu yüzden bankada memur olmak, operasyon yönetmek artık eskisi kadar havalı değil.

Mesleğiniz tablonun sağ tarafında ama çalıştığınız kurum veri, dijitalleşme, analitik, yapay zekâ gibi konulara yakın ise biraz daha şanslısınız; iş tanımınızı sol tarafa doğru evriltmek daha kolay olabilir. Hem mesleğiniz tablonun sağ tarafında hem de kurumunuz bu konuların tamamen dışındaysa ve yakın zamanda odaklanmaya da niyeti yoksa artık iş fırsatlarını değerlendirme vakti gelmiş geçiyor demektir.

Mesleğinizi sol tarafa doğru nasıl evriltebilirsiniz? Kolay değil, ama imkânsız da değil. Hedefe odaklanmak ve fırsatları iyi değerlendirmek önemli. Büyük veri ile çalışmayı öğrenmek, işinize analitiği katmak, iş kararlarınızı veriye dayandırmak zorundasınız. Süreçleriniz şeffaf, ölçülebilir ve sürekli geliştirmeye açık olmalı.

Mor Yaka Kimdir?

  • Farkındalıklarını ve yetkinliklerini her gün düşünerek, okuyarak, izleyerek, tartışarak artıran
  • Dünyanın geleceği hakkında kaygı sahibi
  • Yeni teknolojileri yaratıcı bir şekilde kullanabilecek ve yeni kullanım alanları oluşturabilecek.
  • Çocuklar ve hayvanlar konusunda sorumluluk hisseden
  • Sürekli değişen koşullar için Z planına kadar hazır
  • Veriyi sosyal hayata uyarlayabilen.
  • En az 3 yıl takım sporu yapmış olan.
  • Bağlamları anlayabilen ve yeni bağlamlar oluşturabilen.

Plan Z is Ready For “Purple Collar”

In the future; “Although many new professions come forward, we can witness the emergence of a ‘dysfunctional’ class. We may have to deal with a two-way trouble with both high unemployment and a shortage of skilled workers at the same time. Most people can share the fate of the horses that were thrown out of the business at great speed in the 19th century, not those who started working as taxi drivers when they were horse-drawn carriages in the 19th century. Yuval Noah Harari said in his book, 21 Lessons for the 21st Century, which he published two years ago.

So what happens when a dysfunctional class is born?

“Basic living income” for human beings! Although seen as a utopia, it (UBI = universal basic income) has been tried in many countries. It was even used for an election argument. The latest California-based startup incubator, Y Combinator, has announced that it would like to fund research on the applicability of UBI.

Technology really touches areas we always thought they would be protected for people. Probably many jobs will disappear very quickly, and even if this does not lead to mass unemployment, automation and technology will lead to a massive change in the labor market, meaning people will have to find new jobs and new skills, says Guardian.

Since Harari’s publication of the book, the way of technology, researches and surveys confirm Harari’s prediction. There are tasks we have to do in order to have an adaptation like that of carriage drivers at least, it is critical that we can determine them today. Let’s understand well technological developments, the moves of the world giants, and global researches. The World Economic Forum announced the 20 most and least popular professions in the Future of Professions Report published in October 2020:

Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum

Occupations on the right of the table which involve operational, pre-determined and routine tasks which do not change frequently; at first, it will be performed with smaller teams with the automation offered by technological developments, and then it will be completely replaced by robots, that is, artificial intelligence. That’s why being a bank clerk and managing operations are not as cool as before.

If your profession is on the right side of the table, but the organization you work is close to concepts such as data, digitalization, analytics, artificial intelligence, you are a little luckier; it may be easier to evolve your job definition to the left. If both your profession is on the right side of the table and your organization is completely outside of these concepts and the organization does not have the intention to focus in the near future, it is time to evaluate business opportunities.

How can you evolve your profession to the left? It’s not easy, but not impossible either. It is important to focus on the target and make good use of opportunities. You have to learn to work with big data, add analytics to your business, and base your business decisions on data. Your processes should be transparent, measurable and open to continuous improvement.

Who is Purple Collar?

- Increasing their awareness and competencies by thinking, reading, watching, discussing every day

- Worried about the future of the world

- Will be able to use new technologies creatively and build new areas of use.

- Feeling responsible for children and animals

- Up to Z plan ready for ever-changing conditions

- Can adapt data to social life.

- Have done team sport for at least 3 years.

- Can understand contexts and create new contexts.

Data Driven Customer Experience Management

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.